Privacybeleid

PRIVACY POLICY VAN C.V. DE MULKSLOBBERS TE BORKEL EN SCHAFT

C.V. de Mulkslobbers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. C.V. de Mulkslobbers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als C.V. de Mulkslobbers zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactgegevens.

Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van leden worden door C.V. de Mulkslobbers verwerkt ten behoeve van de volgende administratieve doelstelling(en):

 1. inschrijving als lid van de Mulkslobbers;
 2. inschrijving als lid van de Mulkmarietjes;
 3. contact met de Mulkslobbers opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op de website, telefonisch e.d.).

Hiervoor verzamelen wij (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:voornaam – tussenvoegsel – achternaam;

 1. geboortedatum;
 2. adres;
 3. e-mailadres;
 4. telefoonnummer;
 5. leeftijd;
 6. geslacht;
 7. en voorts mogelijk relevante gegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de carnavalswereld.

Persoonsgegevens worden door C.V. de Mulkslobbers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat het lidmaatschap van de betreffende persoon voortduurt.

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door C.V. de Mulkslobbers verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan C.V. de Mulkslobbers de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door C.V. de Mulkslobbers opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

C.V. de Mulkslobbers kan bovengenoemde gegevens gebruiken voor:

 • het organiseren van carnavalsactiviteiten;
 • het verstrekken van de gepersonaliseerde documenten;
 • voorlichting (informatievoorziening);

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beeldmateriaal (foto’s).

C.V. de Mulkslobbers maakt tijdens de carnavalsactiviteiten foto’s en/of korte filmpjes ten behoeve van de website, Facebook, Instagram, digitale nieuwsbrief en het Mulkblaaike met als doel het promoten van carnaval in Mulkgat.

Leden van C.V. de Mulkslobbers en de Mulkmarietjes hebben expliciet hiervoor toestemming gegeven. Ontbreekt deze toestemming dan zullen wij geen beeldmateriaal plaatsen waarin het betreffende lid herkenbaar in beeld wordt gebracht.

Bezoekers van onze activiteiten wordt niet expliciet om toestemming gevraagd. Zij worden wel gewezen op het feit dat er foto’s / filmpjes worden gemaakt tijdens de activiteiten. Indien een bezoeker een foto verwijdert wenst te hebben kunnen zij hiervoor contact opnemen met C.V de Mulkslobbers. De betreffende foto / filmpje zal dan worden verwijderd.

Bewaartermijn

C.V. de Mulkslobbers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens C.V. de Mulkslobbers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijzigingen

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

C.V.. de Mulkslobbers

Sportparkdreef 42, 5556 VV Borkel en Schaft

info@mulkslobbers.nl